การพัฒนาแผ่นปิดแผลจากใบเครือหมาน้อยที่มีสารสกัดของกระเจี๊ยบแดงสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus.

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กนกวรรณ ศรีแก้วหล่อ, ชนัญชิดา แก้วขาว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มุกดา หอมมาลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การพัฒนาแผ่นปิดแผลโดยใช้เพคตินที่ได้จากใบเครือหมาน้อย ที่มีสารสกัดแอนโทไซยานิน(anthocyanin)จากกระเจี๊ยบแดงที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus. ซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้ในจมูก ปาก อวัยวะเพศหรือทวารหนัก ในบางครั้งเชื้ออาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังและเกิดอาการต่าง ๆ เช่น หากเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลให้ผู้ป่วยมีไข้ ความดันโลหิตต่ำ และกระทบต่อระบบการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ในผู้ป่วยที่มีร่างกายอ่อนแอซึ่งอาจส่งผลให้มีการเสียชีวิตได้

เมื่อนำวุ้นเพคตินจากใบเครือหมาน้อยผสมกับสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง นำมาพัฒนาเป็นแผ่นปิดแผลจากใบเครือหมาน้อยที่มีสารสกัดของกระเจี๊ยบแดงเพื่อช่วยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus