ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างง่ายสำหรับใช้ในการเกษตรกรรม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ลัทธพล ลิ่มพัฒนพิทักษ์, ธีรภัทร์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, พิพัฒน์ วัชรกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุลินทิพย์ พุทธวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนแสงทองวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอย่างง่ายสำหรับใช้ในการเกษตรกรรมเป็นการนำพลังงานหมุนเวียนที่มีในธรรมชาติมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมเพื่อช่วยในการลดต้นทุนของเกษตรกรให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เกษตรกรจะได้มีเงินทุนมาหมุนเวียนในกิจการต่อไปได้