หัวไชเท้าช่วยน้ำดีย่อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พันธิราภรณ์ แสงสว่าง, ธิตินันท์ ศรีอ่อน, สุพิชญา วะรินทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสารจากหัวไชเท้าเพื่อผลิตเป็นแคปซูล​ ใช้ในการรักษาการ​โรคไขมัน