การพัฒนาตัวพยุงการดูดซับคราบน้ำมันในน้ำเสียสังเคราะห์ด้วยบีดส์ไคโตซาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิตร์นันท์ สุวรรณกิจ, กฤตินา เครือกนก, สุภานันท์ เสือมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เพื่อนจิต สิงห์เผ่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลต่างๆทั่วประเทศ พบว่าสัตว์ที่ฆ่าในแต่ละวันจะมีสุกรประมาณ 70 -150 ตัวต่อวัน บางแห่งจะมีโคและกระบือด้วย เทศบาลส่วนมากไม่มีระบบบำบัดนํ้าเสีย

ทำให้เกิดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมกากของเสียที่มีปริมาณมากที่สุดคือมูลจากลำไส้และเศษอาหารในกระเพาะการจัดการนํ้าเสียจากโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย ยังไม่เหมาะสมโดยยังมีการปล่อยนํ้าเสียลงสู่พื้นที่ว่างซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

แม้ว่าการบำบัดน้ำมันและไขมันจะสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่คงยังมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงดังนั้นวิธีการกำจัดน้ำมันและไขมันด้วยกระบวนการดูดซับ(adsorption) เช่น การใช้ไคโตซานการนำไคโตซานมาใช้ในการกำจัดน้ำมันเป็นวิธีที่ยอมรับกันทั่วไป โครงงานนี้จึงได้นำ

ไคโตซานมาผลิตเป็นบีดส์ (beads) เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการดูดซับน้ำมันละไขมันโดยจะนำไคโตซานมาแช่ในกรดอะซิติก 2 วัน นำมาบรรจุในหลอดฉีดยาและหยดลงในสารละลาย 8 %

NaOH บ่มไว้นาน 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิห้อง จากนั้นล้างบีดส์ของไคโตซาน ด้วยน้ำกลั่น 2 ครั้ง

วิเคราะห์คุณสมบัติบีดส์ของไคโตซาน ได้แก่ การศึกษาลักษณะปรากฏของบีดส์จากไคโตซาน

และการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของบีดส์ไคโตซานในการดูดซับคราบน้ำมันในน้ำเสียสังเคราะห์