การศึกษาสารสกัดหยาบจากสมุนไพรเพื่อช่วยยืดอายุเค้ก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภรณ์ ยะประสิทธิ์, ชญาดา ปานเดช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน, วันเพ็ญ ทีฆาวงค์​

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาสารสกัดหยาบจากสมุนไพรเพื่อช่วยยืดอายุเค้ก มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากสมุนไพรบางชนิดที่มีส่วนช่วยในการชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราในเค้กและทำให้เค้กสามารถรับประทานได้นานยิ่งขึ้น ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ ชนิดของสารสกัดหยาบจากสมุนไพร ตัวแปรตาม คือ ระยะเวลาในการเกิดเชื้อรา ในการทำโครงงานนี้ เราใช้สมุนไพรทั้งหมด 3 ชนิด คือ กระชาย ขิง และกระเทียม มาเป็นตัวช่วยในการชะลอการเจริญเติบโตของเชื้อราที่จะทำให้เค้กของเราสามารถเก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งเราจะนำสมุนไพรที่เราบดให้เป็นผงไปผสมลงในเนื้อเค้ก โดยเราจะแบ่งอัตราส่วนของเนื้อเค้กต่อผงสมุนไพรให้อยู่ในปริมาณที่พอดีและสมุนไพรนั้นจะไม่ไปรบกวนรสชาติของเค้กมากเกินไปจนเรารับประทานไม่ได้

ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณของสมุนไพรที่ใช้ต่อปริมาณเค้กมีผลต่อระยะเวลาในการเก็บรักษาเค้ก ซึ่งถ้าใส่สมุนไพรในปริมาณที่มากจะส่งผลให้สามารถเก็บรักษาเค้กไว้ได้นานมากขึ้น โดยสมุนไพรที่สามารถเก็บรักษาเค้กไว้ได้นานที่สุดและไม่ทำให้รสชาติของเค้กเปลี่ยนไปมากจนไม่สามารถรับประทานได้ คือ กระชาย