การใช้วิธีการคำนวณเพื่อศึกษาผลของสารประกอบเชิงซ้อนนิกเกิลต่อปฏิกิริยา cross-coupling

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา สระมูล, อนุทัศน์ ธีรเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาโรจน์ บุญเส็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์