การใช้วิธีการคำนวณเพื่อศึกษาผลของสารประกอบเชิงซ้อนนิกเกิลต่อปฏิกิริยา cross-coupling

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูริชญา สระมูล, อนุทัศน์ ธีรเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สาโรจน์ บุญเส็ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารประกอบเชิงซ้อนนิเกิล (nickel complex) เป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่มีนิกเกิล (Ni) เป็นอะตอมกลางโดยมีลิเเกนด์ที่เป็นวงโคออร์ดิเนตกับ Ni ซึ่งสารประกอบเชิงซ้อนดังกล่าวมี 2 แบบ คือ mono- และ bimetallic Ni complex สามารถนำไปใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา cross-coupling โดยปฏิกิริยา cross-coupling เป็นปฏิกิริยาที่สำคัญในการสังเคราะห์สารใหม่และถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมยา จากผลการทดลองพบว่า bimetallic Ni complex เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีกว่า monometallic Ni complex และยังไม่มีผู้ใดอธิบายเหตุใด bimetallic Ni complex เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีกว่า monometallic Ni complex ดังนั้นโครงงานนี้จึงศึกษาความว่องไวของปฏิกิริยาโดยใช้สารประกอบเชิงซ้อนนิเกิล เพื่ออธิบายถึงเหตุผลจากผลการทดลองนี้โดยใช้ทฤษฎี density functional theory (DFT) และนำความรู้ที่ได้เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ในการออกแบบตัวเร่งปฏิกิริยาพวกสารประกอบเชิงซ้อนนิเกิล