การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นห้ามเลือดจากสารประกอบฟีนอลิกในสารสกัดเปลือกผลทับทิม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พชรสิริภา สุวรรณมงคล, กนิษฐา ถาวรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บารเมษฐ์ สิมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการทดลองศึกษาฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียจากสารสกัดจากใบ เนื้อ เมล็ดและเปลือกผลของทับทิมพบว่าเปลือกผลทับทิมสามารถฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่เป็นสาเหตุของการเกิดหนองและฆ่าเชื้อ Pasteurella pestis ได้ดีที่สุด(ชัยโยและคณะ, 2525) และเนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตวัสดุห้ามเลือดได้เอง จำเป็นต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศด้วยราคาแพงด้วยต้นทุนที่สูงถึง 300 บาทต่อแผ่น เราจึงมีความสนใจในงานเพื่อประดิษฐ์วัสดุทางการแพทย์โดยใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่หาได้ไม่ยากในท้องถิ่นและได้ทราบว่าเปลือกผลทับทิมมีคุณสมบัติที่สามารถห้ามเลือดได้ และคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการศึกษาอย่างจริงจังเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของเปลือกผลทับทิมนี้เพื่อประดิษฐ์เป็นแผ่นห้ามเลือดที่ใช้กับคนป่วยได้จริงต่อไป