การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาทำความสะอาดรอยลิขวิดจากลิโมนีนในเปลือกผลไม้ตระกูลส้ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชัญญา พงศ์จรรยานุกูล, กฤษติกา เกลี้ยงรส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จินดา โพนะทา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากผู้จัดทำได้ศึกษาโครงงานที่ใช้เปลือกผลไม้ตระกูลส้มในการลบรอยลิขวิด จึงได้ศึกษาเพิ่มเติมจนรู้ว่าลิโมนีนคือสารที่ส่งผลให้สามารถลบรอยลิขวิดได้ ผู้จัดทำจึงได้สนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพในการลบคำผิดของลิโมนีนที่แตกต่างกันจากเปลือกผลไม้ตระกูลส้มแต่ละชนิด และนำผลที่ได้มาพัฒนาเป็นน้ำยาทำความสะอาดรอยลิขวิด