การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำยาไล่ยุงแต่ละกลิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปวริศ มุ่งทวีพงษา, ปัณณวัฒน์ งามอุไร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรรจน์ คงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์