การศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญนิษา สมตน, ธารารัตน์ พุ่มจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัชชัย มันอาษา, ธีระวุฒิ จันทะพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาหาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปเป็นกระเบื้องหลังคาจากเส้นใยสับปะรดนั้น อัตราส่วนที่ศึกษาได้แก่ เส้นใยสับปะรด กาวสังเคราะห์ไอโซไซยาเนต โดยคิดเป็นเปอร์เซนต์ต่อน้ำหนัก มีการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกล โดยใช้มาตราฐาน มอก. ในการเปรียบเทียบกับกระเบื้องหลังคาทั่วไป