การพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยในรถยนต์โดยใช้เซนเซอร์จากบอร์ด Kidbright เพื่อประยุกต์ใช้ในการแจ้งเตือนภัยระยะไกลไร้สายโดยใช้สมาร์ทโฟนมือถือ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติวัสส์ ศรีก๊กเจริญ, อภิโชค รักษาศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีพร ผดุงสงฆ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีสถิติในการเกิดภัยต่าง ๆ ในรถยนต์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางมนุษย์และทรัพย์สินเป็นอย่างมาก หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่ทันท่วงที

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้สมาร์ทโฟนมือถือเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนมือถือ จึงเป็นส่วนให้สามารถรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในรถได้อย่างทันท่วงที