การพัฒนาเครื่องบีบอัดกระป๋องแบบใช้เท้าเหยียบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดานา ชาญชัยพิชิต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นววรรณ บางโป่ง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องบีบอัดกระป๋องแบบใช้เท้าเหยียบ เพื่อลดการสัมผัส โดยใช้ระบบคานงัดในการช่วยทุ่นแรง ทำให้ออกแรงน้อยลง ออกแบบส่วนสูงและขนาดให้สะดวกต่อการใช้งาน และใช้งบประมาณน้อย สามารถนำไปวางไว้ในที่สาธารณะได้