ผลของสารสกัดคลอโรฟิลล์ที่มีผลต่อการรักษาความชุ่มชื้นของเนื้อสัตว์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุณยาพร เจ้ากลดี, รัตนลักษณ์ ธัญลวะณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัชพงษ์พัฒน์ คันธวิวรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชลกันยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ผลของสารสกัดคลอโรฟิลล์ที่มีผลต่อการรักษาความชุ่มชื้นของ เน้ือสัตว์มีวตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าสารคลอโรฟิลล์ต่างชนิดกันอาจจะให้ความชุ่มชื้นที่ต่างกันและเพื่อ ทดสอบว่าสารคลอโรฟิลล์สามารถยับยั้งความชุ่มชื้นได้จริง โดยที่สารสกัดจากพืชต่างชนิดกนั อาจมีผลต่อ การรักษาความชุ่มชื้นได้แตกต่างกันตัวแปรต้นคือชนิดของพืช ตัวแปรตามคือความชุ่มชื้นของเน้ือสัตว์ ตัวแปรควบคุมคือปริมาณสารสกดั ท่ีใช้โดยจากผลการทดลองพบว่าสารสกัดคลอโรฟิลล์มีคุณสมบัติช่วย ในการยับยั้งความชุ่มชื้นได้โดยเราจะนำสารสกัดคลอโรฟิลล์ที่สกัดได้จากใบไม้2ชนิดมาทำการทดสอบ กับเน้ือสัตว์เพื่อเปรียบเทียบว่าคลอโรฟิลล์มีคุณสมบัติช่วยในการยับยั้งได้จริงหรือไม่สรุปได้ว่าความชุ่มชื้นของเน้ือสัตว์พบว่าชุดการทดลองที่ 1 มีการยับยั้งความชุ่มชื้นได้ดีท่ีสุด เนื่องจากในเวลาท่ี 60 นาที ชุดการทดลองท่ี1มีการเปลี่ยนแปลงความชุ่มชื้นน้อยที่สุดรองลงมาเป็นอันดับที่สองคือชุดตัดสินรองลงมาเป็นอันดับสามคือ ชุดการทดลองที่ 2 จากผลการทดลองท่ีผู้จัดทำได้ทำการทดลอง สรุปได้ว่าผลการทดลอง เป็นไปตามวัตถุประสงค์