เครื่องให้อาหารสุนัข

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฬารัตน์ ศรีแก้ว, กีรติ พัดชา, ธนพร พิทักษ์วงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูมิ ทูคำมี, ดลนภา พงษ์ทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสุนัขแบบสั่งการผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเปลี่ยนระบบการจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ภายในโทรศัพท์ออกมาต่อกับรีเลย์ 3 โวลต์ และเปลี่ยนสายต่อลำโพงในโทรศัพท์มาต่อกับลำโพงด้านนอก จากนั้นต่อวงจรจากรีเลย์ 3 โวลต์ เข้ากับรีเลย์ 12 โวลต์ ที่เชื่อมต่อกับเครื่องให้อาหารสุนัข

ซึ่งจำนวนครั้งของเสียงรอสาย จะเป็นตัวกำหนดปริมาณของอาหารที่เจ้าของต้องการให้อาหารที่เหมาะสมและสัมพันธ์กับน้ำหนักของสุนัข