การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากผักเชียงดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญชนก วัตถาภรณ์ศิริ, ปัณณ์ เทียนแพร่นิมิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาขั้นตอนการสกัดสารฟลาโวนอยด์และกรดจิมเนมิคจากผักเชียงดา (2) เพื่อทดสอบฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระและยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากผักเชียงดา ซึ่งผักเชียงดาที่ใช้เป็นพันธุ์ Gymnema inodorum โดยแบ่งการทดลองเป็น 4 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ศึกษาพันธุ์ผักเชียงดาว่าใช่พันธุ์ Gymnema inodorum หรือไม่ ตอนที่ 2 ศึกษาการสกัดสารจากผักเชียงดาโดยใช้วิธีการหมักโดยใช้เอทานอลเข้มข้น 95% เป็นตัวทำละลายและทำการตรวจสอบสารประกอบในสารสกัดโดยเครื่อง GC-MS ตอนที่ 3 การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากผักเชียงดาโดยใช้วิธี 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH) เป็นตัวทดสอบ และตอนที่ 4 การศึกษาการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดสของสารสกัดจากผักเชียงดาโดยใช้ p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside (PNPG) เป็นตัวทดสอบ โดยประโยชน์และผลที่คาดว่าจะได้รับทำให้ทราบถึงฤทธิ์การต้านอนุมูอิสระและการยับยั้งเอนไซม์แอลฟากลูโคซิเดส การสกัดสารฟลาโวนอยด์และกรดจิมเนมิค และเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนาเชิงพาณิชย์