อุปกรณ์เร่งการหมักอาหารอเนกประสงค์โดยใช้เทคนิคการเพิ่มความดัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อริสา แก้วพาานทอง, ส้มจีน แสงสำลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณภณ เนตรสว่างวิชา, มนัสนันท์ เนตรสว่างวิชา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสงวนหญิง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์