ศึกษาประสิทธิภาพในการกรองอากาศของแผ่นกรองอากาศจากแทนนินที่สกัดจากกล้วยน้ำว้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หนึ่งฤทัย ไกยเดช, นภาพรรณ หงษ์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันนี้ในอากาศเต็มไปด้วยอนุภาคฝุ่นจำนวนมาก ซึ่งอนุภาคเหล่านี้ล้วนเป็นผลเสียต่อร่างกายของมนุษย์ดังนั้นการทำให้อากาศมีความบริสุทธิ์มากขึ้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง โดยโครงงานนี้ได้ทำการสังเคราะห์เส้นใยนาโนจากพอลิเมอร์เหลวที่มีส่วนผสมของสารสกัดหยาบแทนนินผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ การทดลองจะแบ่งออกเป็น 3 ตอนโดยตอนที่1 คือการหาค่าความต่างศักย์ที่เหมาะสมในการขึ้นรูปพอลิเมอร์เหลวเป็นแผ่นในการทดลองได้ศึกษาค่าความต่างศักย์ 3 ค่าคือ 12kV , 15kV และ18kV จากผลการทดลองจะได้ค่าความต่างศักย์ที่เหมาะสมที่สุดคือ18kV ตอนที่ 2 คือการหาค่าระยะห่างระหว่างปลายเข็มกับแผ่นรองรับที่เหมาะสมในการขึ้นรูปพอลิเมอร์เหลวเป็นแผ่น โดยในโครงงานนี้ได้ศึกษาค่าระยะห่าง 4 ระยะคือ 8.5 cm ,10 cm , 12.5 cm และ15 cm จากผลการทดลองพบว่าค่าระยะห่างระหว่างปลายเข็มกับแผ่นรองรับที่เหมาะสมคือ10 cm และตอนที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคฝุ่นจากควันธูป โดยได้ทำการตัดแผ่นกระดาษกรอง whatman เบอร์1 มาใส่ในสายยางขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1cm ทั้งด้านหน้าและหลังของแผ่นกรองจากแทนนินผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ ปล่อยควันธูปเข้าไปในสายยางเป็นเวลา 20 นาทีแล้วนำมาส่องดูอนุภาคฝุ่นด้วยกล้องจุลทรรศน์ จากผลการทดลองพบว่าแผ่นกรองนาโนไฟเบอร์จากแทนนินผสมพอลิไวนิลแอลกอฮอล์สามารถกรองอนุภาคฝุ่นจากควันธูปได้ดี