ความลับของส่วนโค้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราวรรณ ภู่ผึ้ง, สุชีรา ฉลาดถ้อย, สุมิตตา นกสกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นารีรัตน์ อินอิว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง THE SECRET OF CURVE ความลับของส่วนโค้ง เป็นโครงงานที่ต่อยอดมาจากโครงงาน Amazing Pyramid มหัศจรรย์พีระมิด (โดยได้รับการอนุญาตแล้ว) เป็นการพิสูจน์หาความสัมพันธ์ของพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม โดยการหาปริมาตรของพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมและพีระมิดฐานหกเหลี่ยม ที่ประกอบกันแล้วได้เป็นทรงกลม โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อสร้างผลงานโดยการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่อง รูปเรขาคณิตและการหาปริมาตร การหาพื้นที่ผิว การหาพื้นที่ส่วนโค้ง อัตราส่วน การศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราการเพิ่มขึ้นของรัศมี สูงตรง และสูงเอียง ที่มีผลต่อปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ

ตอนที่ 1 สร้างพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมและฐานหกเหลี่ยม และหาปริมาตรของพีระมิด

ตอนที่ 2 นำพีระมิดฐานห้าเหลี่ยมและฐานหกเหลี่ยมมาประกอบเป็นรูปทรงกลม

ตอนที่ 3 หาพื้นที่ผิวและปริมาตรของทรงกลม

ตอนที่ 4 หาความสัมพันธ์ของอัตราการเพิ่มขึ้นของรัศมี สูงตรง และสูงเอียง ที่มีผลต่อปริมาตรและพื้นที่ผิวของทรงกลม

ผลการศึกษาพบว่า

การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของทรงกลมขนาดเล็กโดยพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 12 รูป และพีระมิดฐานหกเหลี่ยม 20 รูป ที่ประกอบกันแล้วได้เป็นทรงกลมมีค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็น 22.74 %

การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของทรงกลมขนาดกลางโดยพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 12 รูป และพีระมิดฐานหกเหลี่ยม 20 รูป ที่ประกอบกันแล้วได้เป็นทรงกลมมีค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็น 22.39 %

การเปรียบเทียบพื้นที่ผิวของทรงกลมขนาดใหญ่โดยพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 12 รูป และพีระมิดฐานหกเหลี่ยม 20 รูป ที่ประกอบกันแล้วได้เป็นทรงกลมมีค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็น 20.87 %

**ค่าความคลาดเคลื่อนพื้นที่ผิวโดยเฉลี่ยของทรงกลมทั้ง 3 ขนาด เท่ากับ 22.00 %

การเปรียบเทียบปริมาตรของทรงกลมขนาดเล็กโดยพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 12 รูป และพีระมิดฐานหกเหลี่ยม 20 รูป ที่ประกอบกันแล้วได้เป็นทรงกลมค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็น 27.72 %

การเปรียบเทียบปริมาตรของทรงกลมขนาดกลางโดยพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 12 รูป และพีระมิดฐานหกเหลี่ยม 20 รูป ที่ประกอบกันแล้วได้เป็นทรงกลมค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็น 27.41 %

การเปรียบเทียบปริมาตรของทรงกลมขนาดใหญ่โดยพีระมิดฐานห้าเหลี่ยม 12 รูป และพีระมิดฐานหกเหลี่ยม 20 รูป ที่ประกอบกันแล้วได้เป็นทรงกลม ค่าความคลาดเคลื่อนคิดเป็น 27.41 %

**ค่าความคลาดเคลื่อนปริมาตรโดยเฉลี่ยของทรงกลมทั้ง 3 ขนาด เท่ากับ 27.51 %

ซึ่งโครงงาน THE SECRET OF CURVE ความลับของส่วนโค้ง ที่เราจัดทำโดยต่อยอดจากโครงงาน Amazing Pyramid มหัศจรรย์พีระมิด ได้มีความแตกต่างจากโครงงานเดิมโดยได้มีการเพิ่มวิธีการหาส่วนโค้งโดยใช้สูตรการหาพื้นที่ในส่วนโค้งของวงกลม เพื่อให้ทราบค่าความคลาดเคลื่อนเมื่อเปรียบเทียบกับรูปทรงกลมได้อย่างแม่นยำที่สุด