ซองบรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บัณฑิตา นัทธพงศ์กุล, พัชญ์ภคนันท์ หลับจันทร์, อนุวัฒน์ พยากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชาติ บุญสนอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ซองบรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงรสจากเปลือกทุเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒาบรรจุภัณฑ์โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากผลิตผลและวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์และเกิดมูลค่าสูงสุดเเละ ลดปัญหาซองบรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงรสต่างๆที่มีจํานวนมากใช้เวลาในการย่อยสลายนานหลายร้อยปี มีอัตราการรีไซเคิลตํ่าก่อให้เกิดภูเขาขยะทั่วโลกตกค้าง เป็นอันตราต่อสิ่งมีชีวิต

จากนั้นศึกษา ศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเหลือใช้ การเเปรรูปของเปลือกทุเรียน คือ พลาสติกชีวภาพจากเปลือกทุเรียน อายุการเก็บรักษาของพลาสติกชีวภาพจากเปลือกทุเรียน