สูตรประมาณค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติโดย Taylor and Maclaurin Series

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิรากานต์ บุญชุ, ณัฐฑิชา พรมทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัทพล ศักดิรัตน์, รักก่อ ศิริวัฒน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากปัญหาของการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติที่จำกัดอยู่แค่ค่าบางค่า เช่น ฟังก์ชันตรีโกณมิติของ มุม หรือ เรเดียน ซึ่งหากต้องการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุม หรือ เรเดียนแล้วนั้นเราต้องอาศัยหาโดยดูจากตารางตรีโกณมิติ หรือใช้เครื่องคำนวณต่างๆ เพื่อกำจัดปัญหาดังกล่าวโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องนี้จึงต้องการสร้างสูตรในการคำนวณหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติใดๆ ขึ้นโดยทางกลุ่มได้ใช้อนุกรมเทเลอร์และแมคลอรีนช่วยในการสร้างสูตรดังกล่าว