ชุดอุปกรณ์นำทางผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชยุตม์ ไชยวรรณ, ปพิชญา เสริมสุข, ณัชชา สุขเกษม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา สิทธิไพศาล, ชุติปภา เสียงเย็น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง อุปกรณ์นำทางผู้พิการทางสายตาด้วย Arduino Node MCU V2 ESP8266 มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาและเพื่อทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของชุดอุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา การทดลองมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรก คือการสร้างอุปกรณ์นำทางผู้พิการทางสายตา โดยออกแบบหลักการทำงานของชุดอุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งตัวไม้เท้าจะใช้เซนเซอร์ Ultrasonic ที่ส่วนปลายของไม้เท้าในการจับระยะทางหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ต่ำกว่าระดับเอวในระยะ 3 เมตร ส่วนตัวหมวกจะมีเซนเซอร์ Ultrasonic ที่ด้านหน้าเพื่อจับสิ่งกีดขวางในระยะ 4 เมตร และจากนั้นออกแบบชุดอุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตาและเขียนโปรแกรมเข้าไปในบอร์ด Arduino โดยใช้ภาษา C compiler เชื่อมต่อเซนเซอร์กับบอร์ด Arduino และติดตั้งกับชุดอุปกรณ์พร้อมกับ GPS Tracking และขั้นตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของอุปกรณ์นำทางผู้พิการทางสายตา โดยทดสอบการทำงานเพื่อวัดความเสถียรของชุดอุปกรณ์นำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยการให้ผู้พิการทางสายตาทดลองใช้ในสถานการณ์จำลองต่างๆ เช่น บันไดทางขึ้น ฟุตบาท ผนัง เป็นต้น และนำไปใช้งานจริงบนทางเท้า และลองส่งตำแหน่งที่อยู่ไปยังผู้ดูแลในสถานที่ต่างๆ แล้วบันทึกผล จากนั้นนำอุปกรณ์นำทางไปวิเคราะห์กับผู้ทดลองเกี่ยวกับรูปแบบทางเดิน ขนาด ราคาของชุดอุปกรณ์นำทาง การช่วยอำนวยความสะดวกของชุดอุปกรณ์นำทาง คุณภาพการใช้งานชุดอุปกรณ์นำทาง และความพึงพอใจของผู้ทดสอบต่อภาพรวมชุดอุปกรณ์นำทาง และจากผลการศึกษาก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้พิการทางสายตาอย่างมากในการเดินทางในชีวิตประจำวันและความปลอดภัยของผู้พิการทางสายตา