ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Anubias barteri

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นราวิชญ์ ชื่นใจ, ณัฐชนน จินาปุก, ปัทมาลยา ถนอมกาย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันเพ็ญ บุญยรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง ประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Fusarium sp. ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Anubias barteri

ที่มาและความสำคัญ

ในขั้นตอนการฟอกฆ่าเชื้อของการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ A.barteri พบอัตราการปนเปื้อนของเชื้อรา Fusarium sp. ที่ค่อนข้างสูง อีกทั้งยาปฏิชีวนะที่ใช้สำหรับการฟอกฆ่าเชื้อมีราคาค่อนข้างสูง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพจากสารสกัดพืชวงศ์ขิงต่อการยับยั้งเชื้อรา Fusarium sp. ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของ Anubias barteri

บทคัดย่อ

เชื้อรา Fusarium sp. เป็นเชื้อราที่ติดเชื้อในขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของAnubias Barteri (พรรณไม้น้ำ) ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ คุณภาพของผลผลิตเป็นอย่างมาก การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจาก พืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Fusarium sp. ในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สาเหตุจาก A.barteri โดยวิธี tissue transplanting method และจำแนกชนิดเชื้อรา Fusarium โดยอาศัยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและการวิเคราะห์วิวัฒนาการของลำดับเบส ทดสอบการเกิดเชื้อราใน สภาพเรือนทดลอง เตรียมสารสกัดหยาบจากกระชาย (Boesenbergia rotunda) ข่า (Alpinia galanga) และ ขิง (Zingiber officinale) และทดสอบโดยวิธี poisoned food technique ผลการทดลองพบว่าสารสกัดหยาบจากขิงที่ ระดับความเข้มข้น 100,000 ppm สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Fusarium sp. ได้ดีที่สุดเท่ากับ 100% รองลงมาได้แก่ สารสกัดหยาบจากกระชายและข่า โดยมีค่าการยับยั้ง เท่ากับ 95% และ 70% ตามลำดับ