ความหลากหลายของไฟโทแพลงก์ตอนและคุณภาพของแหล่งน้ำในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนภัทร ฤาชา, เกื้อกูล ฟูพัฒนกมล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศ์ปณต สมคำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการศึกษาความหลากหลายของไฟโทแพลงก์ตอนและคุณภาพของแหล่งน้ำในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจหาความหลากหลายของ Phytoplankton ในระดับสปีชีส์ และศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ำในโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง โดยทำการศึกษา 2 ขั้นตอน ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพของแหล่งน้ำทางกายภาพ และศึกษาความหลากหลายของ Phytoplankton ในระดับสปีชีส์ เมื่อทำการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของแหล่งน้ำพบว่า แหล่งน้ำทั้ง 3 แหล่งในโรงเรียน มีกลิ่นฉุน มีสีเขียวเข้ม มีค่าแสงส่องผ่านเท่ากับ 94 cm และมีค่าออกซิเจนละลายในน้ำเท่ากับ 2.2 mg/l สำหรับการศึกษาความหลากหลายของ Phytoplankton ในระดับสปีชีส์ กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการ