สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า “ท้าวหอม”

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาทิพย์ หาทำ, ณัฐภัทร ไชยกา, ณัฐชญาภรณ์ ประการแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาวิณี สุพลแสง, ชาลี สุพลแสง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเรื่องของสุขภาพนับว่าเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งทางสังคมเพราะคนสมัยใหม่เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เท้าก็เป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่มักทำให้เราประสบปัญหาความไม่มั่นใจในตัวเอง การใส่รองเท้าอยู่ตลอดเวลานำมาซึ่งกลิ่นเท้าที่ไม่พึงประสงค์เนื่องจากเชื้อแบคทีเรียไปทำปฏิกิริยากับเหงื่อ แบคทีเรีย Brevibacterium , Micrococcaceae , Corynebacterium เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่น เช่นกลิ่นตัว กลิ่นเท้า ซึ่งการแก้ไขกลิ่นเท้าในปัจจุบันจะใช้สเปรย์ที่มีกลิ่นหอมเพื่อกลบกลิ่นทำให้ไม่สามารถกำจัดกลิ่นได้จริง (เรณู, ๒๔๓๖) ด้วยเหตุนี้กลุ่มของพวกเราจึงเกิดแนวคิดในการทำสเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้๑)ศึกษาปริมาณความเข้มข้นของสาร ๒AP ในน้ำแช่ข้าวเปลือกต่างชนิดกัน ๒)ศึกษาความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์ต่อจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้า๓) ศึกษาอัตราส่วนระหว่างน้ำแช่ข้าวเปลือกต่อซิงค์ออกไซด์ในการผลิตสเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า ๔)ศึกษาระยะเวลาของสเปรย์กำจัดกลิ่นเท้าที่ส่งผลต่อการเกิดกลิ่นบนเท้า ๕)ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้าผล

ปรากฎว่า ๑) ปริมาณความเข้มข้นของสาร ๒AP ที่พบมากที่สุด ในน้ำแช่ข้าวเปลือก ๓ สายพันธุ์ คือ ข้าวขาวใหญ่ ข้าว กข. ๖ และ ข้าวหอมมะลิ ตามลำดับ 2) ความเข้มข้นของซิงค์ออกไซด์ที่สามารถยับยั้งจำนวนโคโลนีของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดกลิ่นเท้าคือ ๐.๑%

  1. อัตราส่วนระหว่างซิงค์ออกไซด์ต่อน้ำแช่ข้าวเปลือกในการผลิตสเปรย์กำจัดกลิ่นเท้าเป็น ๑ g :๑๐๐๐ ml และสารละลาย ZnO ที่ความเข้มข้นตั้งแต่ ๐.๐๒๕% ขึ้นไปสามารถกำจัดยับยั้งแบคทีเรียได้

  2. ระยะเวลาของสเปรย์กำจัดกลิ่นเท้าที่ส่งผลต่อการไม่เกิดกลิ่นบนเท้าหลังใช้สเปรย์ ๓-๕ วัน สามารถกำจัดการเกิดกลิ่นเท้าได้ 5) ความพึงพอใจของผู้ใช้สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า ผู้บริโภคให้การยอมรับผลิตภัณฑ์สูงถึงร้อยละ ๙๘.๐๐ และผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ร้อยละ ๙๗.๐๐ รวมทั้งผู้บริโภคให้ความเห็นว่าสเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า “ท้าวหอม”ที่มีส่วนผสมของน้ำแช่ข้าวเปลือกและซิงค์ออกไซด์ดีมากกว่าที่ใช้อยู่ประจำร้อยละ๗๘.๐๐ และความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า “ท้าวหอม”อยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับการประเมินราคาที่เหมาะสมในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้า “ท้าวหอม” คือ ๕๑-๑๐๐ บาทต่อ ๕๐ มิลลิลิตร ดังนั้นผลิตภัณฑ์สเปรย์กำจัดกลิ่นเท้าสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้าและมีคุณลักษณะผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม