การสลายสีย้อมเมทิลออเรนจ์โดยใช้วัสดุคอมโพสิตซิงค์ออกไซด์คาร์บอนควอนตัมดอท (ZnO/CQDs) ภายใต้แสงอาทิตย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิสิษฐ์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ, อภิสรา จิตอรุโณทัย, รวินท์นิภา มุ่งต่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

โกมล ศิริวัฒนกุล, เกียรติศักดิ์ น้อยพา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมแพศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิธีการบำบัดสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมด้วยวิธีโฟโตคะตะไลติกโดยใช้วัสดุคอมโพสิตซิงค์ออกไซด์/คาร์บอนควอนตัมดอท (ZnO/CQDs) ในการทดลองใช้สีย้อมเมทิลออเรนจ์เป็นตัวแทนของสารอินทรีย์ ในโครงงานนี้ได้ทำการสังเคราะห์วัสดุคอมโพสิตซิงค์ออกไซด์/คาร์บอนควอนตัมดอท (ZnO/CQDs) และซิงค์ออกไซด์ (ZnO) และทำการศึกษาประสิทธิภาพในการโฟโตคะตะไลติกของวัสดุทั้งสองชนิด

ซึ่งสามารถนำผลการทดลองนี้ไปต่อยอดในการใช้วัสดุที่สังเคราะห์ได้ไปย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสีย้อมได้