เครื่องเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำด้วยการเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กไฟฟ้าโดยใช้พลังงานจากเซลล์สุริยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทรงกิตติ รุนสูงเนิน, ชโนดม นาประไพ, รัชพล สมศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐชฎากรณ์ อิ่มอุรัง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสมุทรปราการ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหามลพิษจากน้ำเสียได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นอย่างมาก ซึ่งหัวใจสำคัญของการบำบัดน้ำเสียคือการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำ และจากศึกษาพบว่า การละลายน้ำของแก๊สออกซิเจนในน้ำเกิดขึ้นจากแรงดึงดูดแบบอ่อนๆ ที่เรียกว่า แรงแวนเดอร์วาลส์ ชนิดไดโพล-อินดิวซ์ไดโพล (Dipole-Induced Dipole interaction) ซึ่งเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่มีขั้วกับโมเลกุลที่ไม่มีขั้ว โดยโมเลกุลที่มีขั้วจะเหนี่ยวนำให้โมเลกุลที่ไม่มีขั้วเกิดการเสียสมดุลการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน เกิดขั้วขึ้นชั่วคราวทำให้มีแรงยึดเหนี่ยวกันได้ นอกจากนี้คณะผู้จัดทำยังค้นพบว่า สนามแม่เหล็กฟ้าสามารถเหนี่วนำอนุภาคให้เสียสมดุลการเคลื่อนที่ได้ จากข้อมูลข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงคิดว่าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถเหนี่ยวนำอิเล็กตรอนในโมเลกุลของแก๊สออกซิเจนให้เสียสมดุลการเคลื่อนที่ทำให้ เกิดสภาพขั้วขึ้นและสามารถละลายน้ำได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเหนี่ยวนำแก๊สออกซิเจนในอากาศด้วยการใช้สนามแม่เหล็กไฟฟ้าให้แก๊สออกซิเจนมีสภาพขั้วก่อนจะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ