เครื่องดักหมอกแบบหมุน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สรรพัชญ์ ตันวรรณรักษ์, ณัฐกร เรืองพงษ์ศิริ, ธนกฤต มาตราเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติฏฐ์วัฒน์ เอมสถิตย์, เฉลิมพล ศรีโยธิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในโรงเรียนของกลุ่มผู้จัดทำมีต้นไม้และดอกไม้เป็นจำนวนมาก โดยมีการจัดซื้อเข้ามาเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ในกิจกรรมต่างๆ แต่เมื่อกิจกรรมสิ้นสุดลงแล้วดอกไม้ที่ทำการซื้อเข้ามานั้นเกิดการเหี่ยวเฉาและตายลงไป เพราะไม่ได้รับการดูแลลดน้ำอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกันที่ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าและค้นพบโครงการในพระราชดำริ เรื่องเครื่องดักหมอก ซึ่งเป็นการดักจับน้ำค้างในอากาศมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ ในแถบชาวป่าชาวเขาที่แห้งแล้งขาดแคลนน้ำ กลุ่มของผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่าเครื่องนี้สามารถนำปรับมาใช้กับดอกไม้ในโรงเรียนได้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการดักจับน้ำค้างและกักเก็บได้มากขึ้น โดยจะทำให้เครื่องดักหมอกสามารถหันไปได้ในทุกทิศทางเพื่อรับน้ำค้าง และมีแผ่นรองรับน้ำที่สามารถดักจับน้ำค้างได้ดียิ่งขึ้น

ทางกลุ่มของข้าพเจ้าได้เล็งเห็นว่าถ้าเครื่องดักหมอกแบบหมุนสามารถทำออกมาและใช้ได้จริง จะสามารถช่วยลดปัญหาการตายของดอกไม้ และช่วยแบ่งเบาภาระในการดูแลดอกไม้ได้ โดยถ้าผลที่ได้ออกมาดีก็สามารถนำมาต่อยอดในการเป็นสินค้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อีกด้วย