การสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะม่วงพันธ์ุแก้วขมิ้นเพื่อผลิตไบโอดีเซล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุจิตรา ผิวเกลี้ยง, พรทิพย์ พินทอง, ณัฐชา กาลัญญู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ญาดา ไทรบุญจันทร์, สุทธิวิชญ์ พงษ์ธนาวิสิฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำมันเป็นพลังงานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและดำเนินชีวิต จากความต้องการเดินทางภายในประเทศและการเดินทางระหว่างประเทศ รวมทั้งการขยายตัวของการลงทุน ทั้งการลงทุนภาคเอกชนและภาครัฐ อาทิ น้ำมันดีเซล ซึ่งมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น เนื่องด้วยต้นทุนในการกลั่นและค่าขนส่งจากต่างประเทศ ประเทศไทยจึงได้มีการคิดค้นพลังงานทดเเทนน้ำมันดีเซล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ไบโอดีเซล (Biodiesel) ที่ได้มาจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียนทางชีวภาพ เช่น น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือสาหร่าย ที่สามารถหาได้ทั่วไป และมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับน้ำมันดีเซล จึงสามารถใช้ทดเเทนได้ ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสกัดน้ำมันจากเมล็ดมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น (Kaew variety) เพื่อผลิตไบโอดีเซล และศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของไบโอดีเซลที่ผลิตได้ เนื่องจากมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น เป็นที่นิยมปลูกอีกสายพันธุ์หนึ่งของเกษตรกร และถูกนำมาแปรรูปจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดส่วนเหลือทิ้ง คือ เมล็ดของมะม่วง จึงได้นำเมล็ดมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้นมาใช้ในการศึกษาการผลิตน้ำมันและต่อยอดในการทำน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อเพิ่มทางเลือกในการผลิตพลังงานจากธรรมชาติทดเเทนน้ำมันดีเซล และทำให้ทรัพยากรนี้เกิดประโยชน์สูงสุด