บับเบิ้ลกันกระแทกจากผักตบชวากลิ่นสมุนไพร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธัญทิพ คงยิ่ง, เขมวิชญ์ สารพิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการใช้พลาสติกเยอะขึ้นเราจึงอยากลดการใช้พลาสติกโดยใช้เอาวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติและมีการย่อยสลายได้ไม่นานมทดแทนเราจึงน้ำผักตบชวามาทดแทนโดยการนำผักตบชวามาทดแทน bubble กันกระจากพลาสติกที่สวนมากจะทำจากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง