ปากกาปฐมพยาบาล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริภา บูชาพันธ์, วณิชชาวดี เวทางคบวร, ธัญชนก ม้าทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จันทร์เพ็ง อังฉกรรจ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงณ์เพื่อที่จะให้ผู้คนคำนึงถึงการพกอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้น เนื่องจากในปัจจุบัน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เกิดจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาแล้วหกล้ม หรือกิจกรรมต่างๆที่ผู้ทำกิจกรรมไม่ทันได้ระมัดระวัง เช่น การเดินป่าหรือปีนเขา แต่ในปัจจุบันผั้คนส่วนมากไม่นิยมพกอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นเพราะเปลืองพื้นที่ภายในกระเป๋า หรืออาจจะปิดฝาไม่สนิดจึงทำให้หกเลอะกระเป๋าด้วยเหตุนี้เมื่อได้แผล จะไม่สามารถทำแผลได้ในทันทีส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมา เช่น แผลติดเชื้อ คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่จำเป็นต้องใช้หรือให้ผู้คนได้หันมาคำนึงถึงการพกพาอุปกรณ์ทำแผลเบื้องต้นเพราะ First aid pen ได้มีการออกแบบมาให้มีความสะดวกในการพกพาประหยัดพื้นที่ภายในกระเป๋าและการใช้งานง่ายในแบบ 2in1 สามารถแก้ไข้ปัญหาเหล่านี้ได้