การเปรียบเทียบการย้อมผ้าจากสารเคมีเเละวัสดุธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ลภัส ดุรงค์ธรรม, ปภังกร ปัณพรฐิรา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

หัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ การทดลองโดยใช้สีย้อมธรรมชาติและสีย้อมเคมี โครงงานนี้เป็นการทดลองโดยใช้สีย้อมธรรมชาติ 2 แบบ คือ อัญชัน ชบา และแบล็คเบอร์รี่ และสีย้อมเคมีที่ใช้สีกำมะถันและสีกระจายเพื่อทดสอบคุณสมบัติการดูดซับและคุณสมบัติของผ้า และศึกษากระบวนการย้อมผ้า

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวัสดุและสารเคมีในท้องถิ่นของตนเองมาทดสอบคุณสมบัติของผ้าและศึกษากระบวนการย้อมผ้าธรรมชาติและการใช้สารเคมี