การสกัดสารแทนนินเพื่อเปรียบเทียบการยับยั้งจุลินทรีย์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกศกนก กนกเงินเพชร, สุชัญญา สิทธิชัย, สุภาศิตา คุ้มค้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศักดา จันทร์กลั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากจุลินทรีย์หลายชนิดสามารถสร้างสารพิษได้ ส่วนใหญ่มักปนเปื้อนในอาหาร หรือเครื่องดื่ม เมื่อคนรับประทานเข้าไปจะก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ บางชนิดมีอาการจำเพาะ และมีพิษร้ายแรงจนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ จึงต้องการคิดค้นสารสกัดที่นำมายับยั้งจุลินทรีย์ได้ เพื่อให้เกิดการยับยั้งจุลินทรีย์ได้มีคุณภาพที่สุดและปลอดภัยที่สุด ผู้พัฒนาจึงคิดค้นการสกัดสารแทนนินจาก เปลือกกล้วยดิบ,ใบหูกวาง และเปลือกตาล โดยมีวิธีการทำงาน คือ นำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทั้ง3ตัวที่กำหนดไว้ มาสกัดเป็นสารแทนนิน เมื่อได้สารแทนนินมาก็จะนำสารแทนนินทั้ง3ตัว ไปเปรียบเทียบการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุด โครงงานนี้จะช่วยลดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ได้