การพัฒนาชุดทดสอบเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคนิ่วในไต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาวิชญ์ ทรัพย์ธนพงษ์, ปลายฟ้า พูลเกษม, อรุณีพร จูจรูญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุกัญญา วราพุฒ, เมฆา ดีสงคราม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้ เกิดจากแนวคิดที่ผู้จัดทำ เล็งเห็นว่านิ่วในไตเป็นโรคที่เกิดจากการสะสมของแร่ธาตุแข็งชนิดต่าง ๆ จนกลายเป็นก้อนแข็งที่มีชนิดและขนาดแตกต่างกัน โดยมักจะพบที่ไตบริเวณกรวยไตและระบบทางเดินปัสสาวะ ผู้จัดทำจึงสนใจพัฒนาชุดทดสอบปัสสาวะเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคนิ่วในไต เพื่อการตรวจวัดแคลเซียม ฟอสเฟต และ pH สู่การบ่งชี้แนวโน้มภาวะเสี่ยงโรคนิ่วในไต ด้วยแนวคิดที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะสามารถบ่งบอกความเสี่ยงในการเป็นภาวะนิ่วในไตได้ โดยมีผลการทำโครงงาน 6 ตอน ดังนี้ 1) สามารถทดสอบการทดสอบเชิงสีเบื้องต้นของแคลเซียม ฟอสเฟต และพีเอช ใช้วิธีการ O-Cresolphthalein Chromogenic Method ในการทดสอบแคลเซียม ใช้วิธีการ Phosphomolybdate Method ในการทดสอบฟอสเฟต และใช้ University odicator ในการทดสอบ pH 2) สามารถสร้างแถบมาตรฐานของแคลเซียมจากสีที่เกิดจากการทดสอบโดยใช้วิธีการ O-Cresolphthalein Chromogenic Method และพบว่าประสิทธิภาพในการตรวจวัดแคลเซียมโดยใช้แถบมาตรฐานมีความถูกต้อง 3) สามารถสร้างแถบมาตรฐานของฟอสเฟตจากสีที่เกิดจากการทดสอบโดยใช้วิธีการ Phosphomolybdate Method และพบว่าประสิทธิภาพในการตรวจวัดฟอสเฟตโดยใช้แถบมาตรฐานมีความถูกต้อง 4) สามารถสร้างแถบมาตรฐานของค่า pH จากสีที่เกิดจากการทดสอบโดยใช้ University odicator และพบว่าประสิทธิภาพในการตรวจวัด pH โดยใช้แถบมาตรฐานมีความถูกต้อง 5) นำผลการทดสอบข้างต้นมาการพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพโมดลแผ่นพับและใช้ทดสอบเบื้องต้นได้ผลการทดสอบเชิงสีที่ชัดเจน 6) การพัฒนาและทดสอบประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบแผ่นแปะได้ผลการทดสอบเชิงสีที่ชัดเจน จากผลการจัดทำโครงงาน ซึ่งถือเป็นข้อมูลพื้นฐานที่ดีที่จะนำไปประยุกต์สู่การพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบปัสสาวะ เพื่อการวิเคราะห์ปริมาณ เเคลเซียม ฟอสเฟต เเละ ค่ากรดเบส สู่การประเมินภาวะเสี่ยงโรคนิ่วในไตได้ต่อไป