การทดสอบประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยถ่านชีวภาพจากชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชากมล แก้วหนูนะ, บุณยาพร ชูเกียรติชาติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การทดสอบประสิทธิภาพการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยถ่านชีวภาพจากชานอ้อย มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราส่วนร้อยละที่ได้ถ่านชีวภาพธรรมชาติของกระบวนการทำถ่านชีวภาพจากชานอ้อย และ ศึกษาประสิทธิภาพการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพจากชานอ้อยเปรียบเทียบกับ ถ่านชีวภาพทั่วไป โดยการปรับปรุงดินด้วยถ่านชีวภาพจากชานอ้อยมีประสิทธิภาพมากกว่าถ่านชีวภาพทั่วไป โดยถ่านชีวภาพจากชานอ้อย มีความเป็นด่างเล็กน้อยสามารถลดความเป็นกรดของดิน มีรูพรุนที่ช่วยกักเก็บธาตุอาหารและจุลินทรีย์ มีไนโตรเจน แคลเซียม ซิลิกา อลูมิเนียม ทำให้พืชที่มาปลูกในดินที่ได้รับการปรับปรุงมีผลผลิตที่ดี โดยทางผู้จัดทำจะปรับปรุงดินภายในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช ในปี 2566 เพื่อให้บุคลาการ ครู และนักเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น