การทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราบนกล้วยจากสารสกัดเมือกหอยทาก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กุสุมา ช่วยศรี, ปริยภัทร ภักดีเรือง, ญาณิศา จันทร์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐาปนี จโนภาส, ปภาดา บุญสิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดสอบประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราบนกล้วยของสารสกัดจากเมือกหอยทากมีจุดมุ่งหมายเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเมือกหอยทากในการยับยั้งเชื้อรา เนื่องจากปัจจุบันหอยทากจะพบมากในสวนยางพาราซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของชาวสวนยางพาราเพราะหอยทากจะกินน้ำยางพาราและเมือกของหอยทากจะทำให้ท่อน้ำยางอุดตันแต่เมือกหอยทากก็มีประโยชน์ คือ เมือกหอยทากสามารถยับยั้งเชื้อราบนหน้ายางได้ ทางผู้จัดทำจึงได้ตระหนักถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของเมือกหอยทากและมีแนวคิดว่าเมือกหอยทากจะสามารถยับยั้งเชื้อราบนกล้วยได้เหมือนกับหน้ายางพาราหรือไม่ ผู้จัดทำจึงทำการทดลองโดยการเลี้ยงเชื้อราที่อยู่บนกล้วย และสกัดเมือกหอยทากออกมา จากนั้นนำเมือกหอยทากที่มีปริมาณความเข้มข้น 0.5 และ 1 มิลลิลิตร มาทดสอบประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อราบนกล้วย พบว่า เมือกหอยทากทุกปริมาณความเข้มข้นไม่สามารถยับยั้งเชื้อราบนกล้วยได้ ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เมือกหอยทากไม่สามารถยับยั้งเชื้อราที่อยู่บนกล้วยได้