ทดสอบระบบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุคมัย เหล่าวาณิชวัฒนา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ที่ปรึกษาสุคมัย เหล่าวาณิชวัฒนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ทดสอบระบบ