ประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่าและขมิ้นต่อการเจริญเติบโตของไหม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ยอดขวัญ สุจินพรัหม, กิตติธัช สมหวัง, ชญาภรณ์ เพิ่มทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ พุดหอม, ดวงฤทัย อุดทุม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เป็นภูมิปัญญาทางด้านวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานแล้ว ยังเป็นอาชีพเสริมที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างชัดเจน เนื่องจากไหมมีวงจรชีวิตสั้น เลี้ยงได้ตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถสร้างรายได้ที่มาจากการขายผลผลิต รังไหม เส้นไหม และผ้าไหมแล้ว ในปัจจุบันมีการจัดตั้งศูนย์หม่อนไหม เเต่ละจังหวัด เพื่อพัฒนาให้ความรู้กับชาวเกษตรกร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันมีผลผลิตเส้นไหมที่ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในและนอกประเทศ โดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งมียอดการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาการเลี้ยงไหมเพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น และมีคุณภาพ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทีมพัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญของหนอนไหมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรชุมชนในหมู่บ้านจึง วางแผนการทดลองแบบ CRD มีการศึกษาและทดลองประสิทธิภาพพืชในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายคือข่าและขมิ้นที่มีสาร

พรีไบโอติกส์ช่วยในการเจริญเติบโตของหนอนไหมและเสริมสร้างโปรตีนในตัวไหม

จากการศึกษาพบว่าการทดลองประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่าและขมิ้นต่อการเจริญเติบโตของไหม มีผลต่อการเจริญเติบโตของหนอนไหมได้โดยสามารถเพิ่มปริมาณน้ำหนักหนอนไหมและน้ำหนักรังไหมโดยใช้สารสกัดจากข่า ขมิ้น ทำให้หนอนไหมมีการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพดีมากขึ้น จากผลการทดลองคือน้ำหนักเฉลี่ยรวมของหนอนไหมวัย 3 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถ้าใช้สารสกัดจากขมิ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.18 กรัม และ ข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.18 กรัม และต่ำสุด คือน้ำกลั่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.17 กรัมน้ำหนักเฉลี่ยรวมของหนอนไหมวัย 4 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถ้าใช้สารสกัดจากขมิ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.60 กรัม และรองลงมาคือ ข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.56 กรัมและต่ำสุด คือน้ำกลั่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.55 กรัมน้ำหนักเฉลี่ยรวมของหนอนไหมวัย 5 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถ้าใช้สารสกัดจากขมิ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.03 กรัม และรองลงมาคือ ข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.82 กรัมและต่ำสุด คือน้ำกลั่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.68 กรัม น้ำหนักเฉลี่ยรวมของรังไหม มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นถ้าใช้สารสกัดจากขมิ้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.70 กรัม และรองลงมาคือ ข่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.64 กรัม และต่ำสุด คือน้ำกลั่น โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.61 กรัม และการเจริญเติบโตของไหมตั้งแต่วัย 3 ถึงรังไหม โดยผ่านการพ่นด้วยสารสกัดจากขมิ้น มีค่าน้ำหนักเฉลี่ยมากที่สุด 0.63 กรัม รองลงมาคือสารสกัดจากข่า 0.55 กรัม และน้อยที่สุดคือน้ำกลั่น 0.50 กรัม

ซึ่งจากที่ผู้พัฒนาโครงงานได้ทำการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากข่าและขมิ้นต่อการเจริญเติบโตของไหม สมควรอย่างยิ่งที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของผู้ที่ได้ทำการเลี้ยงไหม และศูนย์หม่อนไหมในแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงหนอนไหมของประเทศไทย การส่งเสริมการสร้างรายได้ของเกษตรกรชุมชนที่ทำการเลี้ยงไหม อีกทั้งยังสามารถเป็นการพัฒนา Soft Power ในประเทศไทยต่อไป

คำสำคัญ: หนอนไหม (Silkworm); ข่า (Galangal); ขมิ้น (Turmeric); ใบหม่อน (Mulberry leaves)