เครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์พลังงานโซล่าเซลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิศร กิริยา, วัทนวิภา ศรีสระคู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑามาศ พุดหอม, นางสายรุ้ง สุวรรณไตรย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนรัตนบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์แบบเม็ดโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์แบบเม็ดโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์ 3) เพื่อศึกษาความสามารถในการอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์แบบเม็ดโดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์จากผลการทดสอบ พบว่า การออกแบบละพัฒนาเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์สามารถอัดเม็ดได้จริง และผลการทดสอบเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยและอาหารสัตว์โดยใช้พลังงานโซล่าเซลล์มีประสิทธิภาพในการทำงานอยู่ระหว่าง 92 ถึง 97 เปอร์เซ็นต์ และมีความสามารถในการอัดเม็ดปุ๋ยจากมูลวัวและแกลบดำเฉลี่ยเท่ากับ 0.51 กิโลกรัมต่อนาที และอาหารสัตว์อัดเม็ดชีวภาพมีความสามารถในการอัดเม็ดเฉลี่ยเท่ากับ 0.43 กิโลกรัมต่อนาที