การประเมินไฟโตลิทของข้าว และความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายซิลิคอนด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐณิชา ยิ้มช้อย, ดารินทรา วิจิตต์พันธ์, วรนิษฐา ดวงดี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์