ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซนเซอร์ ตรวจจับการเคลื่อนไหวและการสั่งการการทางไกลด้วย Mqtt Buddy

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรันฐิตา ทาทอง, นภัสสร บุญศรี, จิดาภา ณัฐภานนท์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี, เปรนิกา มณีท่าโพธิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ระบบเปิด – ปิดถังขยะอัตโนมัติและการแจ้งเตือนปริมาณของขยะ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ พัฒนาระบบในถังขยะ และเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากขยะ เช่น ปัญหาขยะล้นถัง ซึ่งส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิตจากการที่ขยะส่งกลิ่นเหม็น โดยถังขยะที่ประดิษฐ์ขึ้น มีการทำงานที่สำคัญ 2 ส่วน คือ 1. ส่วนของการเปิด - ปิดถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์ 2. ส่วนของการแจ้งเตือนเมื่อถังขยะใกล้เต็ม โดยใช้ความรู้ในเรื่องของเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ในการพัฒนา ซึ่งแบ่งการประดิษฐ์ออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

  1. การสร้างกระบวนการเปิด - ปิดของถังขยะอัตโนมัติด้วยระบบเซ็นเซอร์

  2. การแสดงผลการแจ้งเตือนระดับของขยะโดยใช้สีและแสดงผลการแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล

    จากการพัฒนาระบบถังขยะเปิด - ปิด พบว่าถังขยะสามารถเปิด - ปิดได้จริงผ่านการนำมือไปอยู่ในระดับเดียวกับเซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวในระยะห่างไม่เกิน 15 เซนติเมตร โดยในการทดสอบแต่ละครั้งมีความคลาดเคลื่อนในด้านของเวลาเปิด - ปิดฝาถังขยะไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเมื่อทดสอบการแจ้งเตือนของถังขยะเมื่อทิ้งขยะลงถัง พบว่าเมื่อทิ้งขยะลงไปไม่ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ , 70 - 85 เปอร์เซ็นต์และมากกว่า 85 เปอร์เซ็นต์ของถังขยะ พบว่าไฟ LED ที่ติดไว้ด้านบนของถังขยะจะมีสีเขียว สีเหลืองและสีแดงตามลำดับ และจะมีการแจ้งเตือนไปยังอีเมลของผู้ใช้งานในทุก ๆ 30 นาที ซึ่งช่วยลดปัญหาขยะล้นถังได้จริง