พลังงานไฟฟ้าจากพรม Reuse

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภชัย กิติอาษา, วริศรา กรมนันทร, สุมินตรา ทองเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กาญจนา ทองจบ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานไฟฟ้าจากพรม Reuse ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์พรม Reuse ที่ให้พลังงานไฟฟ้าจากแผ่นเปียโซ 2. ศึกษาความต่างศักย์และกระแส ไฟฟ้าที่ได้จากแรงกดบนพื้นพรม Reuse 3. เพื่อศึกษาหาพลังงานทดแทนและเป็นการนำขยะมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ สิ่งประดิษฐ์พรม Reuse ทำจากฝาขวดน้ำ มีส่วนประกอบของแผ่นพื้นเปียโซที่ต่อแบบขนาน เมื่อออกแรงกดทับบนพื้นพรม Reuse แผ่นเปียโซได้รับแรงกดจะเปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า จากการทดสอบพบว่า เมื่อจำนวนแผ่นเปียโซเพิ่มขึ้น ปริมาณศักย์ไฟฟ้าคงที่แต่ปริมาณกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ถ้าเดินออกแรงกดบนพรม Reuse 1 ผืน ในเวลา 20 นาที วัดต่างศักย์ไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 83.10 โวลต์ กระแสไฟฟ้าเท่ากับ 1.76 มิลลิแอมแปร์ และอัตราพลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 146.256 มิลลิวัตต์ และเมื่อต่อเข้ากับตัวเก็บประจุที่ใช้ไฟฟ้าจนหมดเดินย่ำอยู่บนพรม Reuse เป็นเวลา 5 นาทีวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าเพิ่มจาก 0 เป็น 42 โวลต์ แสดงว่า เมื่อนำพรม Reuse ต่อแบบขนานเข้ากับตัวเก็บประจุ พบว่าเมื่อเดินย่ำอยู่บนพรม Reuse เป็นเวลา 5 นาที ค่าความต่างศักย์เพิ่มจาก 0 เป็น 42 โวลต์ แสดงว่าพรม Reuse สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าและนำไปชาร์ตเก็บในแบตเตอรี่ใช้ได้ต่อไป และเป็นการนำฝาขวดที่ไม่ได้ใช้เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการนำฝาขวดมาประดับตกแต่งให้สวยงาม ตามหลัก 3Rs