สารเคลือบป้องกันอันตรายจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รูไซนีย์ เบ็นโส๊ะ, นูรีด้า เขตเทพา, นัสนีน พิทักษ์คุมพล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัชนีกร แยนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำซึ่งเป็นสารทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเพื่อกัดกร่อนคราบสกปรก ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก เช่น เกิดความระคายเคืองทางเดินหายใจ ตา และที่สำคัญคือเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนังถึงแม้จะมีวิธีการป้องกันโดยการสวมถุงมืออยู่แล้วแต่ผู้ใช้งานส่วนมากก็ยังคงละเลยเพราะเกิดความยุ่งยากและไม่สะดวกในการใช้งาน

ผู้พัฒนาจึงมีแนวคิดที่จะผลิตสิ่งป้องกันประเภทสารเคลือบผิวหนังขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ โดยจะผลิตขึ้นจากสารที่มีคุณสมบัติลดกรดและปลอดภัยต่อผิวหนังผสมรวมกับสารเคลือบผิวหนังที่คุณสมบัติกันน้ำ โดยเมื่อได้สารผสมดังกล่าวแล้วก็จะมีคุณสมบัติป้องกันกรดจากผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ ศึกษาโดยการเปรียบค่า pH ของสารทดสอบและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำเพื่อให้ได้สารที่ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแล้วนำมาผสมกับสารเคลือบที่กำหนด ผลการศึกษาพบว่าจะได้สารที่มีคุณสมบัติลดกรด เคลือบผิวหนัง กันน้ำและมีความปลอดภัยในการใช้งาน โครงงานที่พัฒนาขึ้นนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ เพื่อเพิ่มทางเลือกและลดปัญหาการระคายเคืองผิวหนังอันเกิดจากการสัมผัสผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ