เครื่องต้นแบบผลิตน้ำมันจากพลาสติกด้วยกระบวนการไพโรไลซิส แบบลดต้นทุนเชื้อเพลิงจากเตาเผาถ่านและเตาน้ำมันเก่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุนิสา ขนานใต้, ฮันน่า รมณีย์อติกานต์, ซูนัยนา หลีหมาน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟนี บิลยะลา, เจษฎา ใจสมุทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

มลพิษจากขยะพลาสติกส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อีกทั้งพลาสติกส่วนใหญ่ใช้เวลานานในการย่อยสลาย พลาสติกสามารถปนเปื้อนและส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม จากการศึกษาค้นคว้า พบว่า พลาสติกสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงได้ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส โดยนำพลาสติกมาเผา ในภาชนะด้วยความร้อนสูง 400 - 650 องศาเซลเซียส จะเกิดการหลอมละลายและระเหยเป็นไอแล้วผ่านกระบวนการควบแน่นเกิดการกลั่นตัวเป็นน้ำมัน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในกระบวนการให้ความร้อนที่สูงนั้นจะสิ้นเปลืองพลังงาน จึงศึกษาเพิ่มเติมพบว่าในการเผาถ่าน จากการนำเสนอโดยกระทรวงพลังงานแก่เกษตรกรนั้น มีการปล่อยความร้อนเหลือทิ้งอย่างสูญเปล่า คณะผู้จัดทำจึงมีความเห็นว่าหากนำความร้อนที่ปล่อยทิ้งนี้มาแทนการให้ความร้อนในกระบวนการไพโรไลซิสนั้นจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตลงและยังได้ถ่าน มาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมด้วย

คำสำคัญ: คำสำคัญ 1 ( ไพโรไลซิส ) คือ ปฏิกิริยาการสลายตัวของวัสดุอินทรีย์ที่ไม่มีออกซิเจนภายใต้สถานการณ์ที่มีอุณหภูมิสูง จากนั้นจะรับรู้สารประกอบทางเคมี สุดท้ายเราจะได้รับพลังงานที่มีประโยชน์