บล็อกรีไซเคิลจากพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อัฟดอล หมัดดำรงค์นนท์, ฟาเดล กาหลง, ฟุรกอน อาแวกือจิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎา ใจสมุทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องมีการแก้ไข เนื่องจากปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการกำจัด “ขยะพลาสติก” ทำได้ด้วยวิธีการฝังกลบจะต้องใช้เวลาในการย้อยสลายนานเป็นร้อยปี หรือวิธีการเผาทำลายตามแหล่งขยะ ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซพิษอื่นๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนอีกด้วย จึงมีการคิดค้นเทคโนโลยีมาช่วยจัดการให้เกิดประโยชน์ เช่น การใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ การนำมารีไซเคิลขึ้นรูปกลับไปใช้ใหม่

ในการรีไซเคิลหลอมขึ้นรูปใหม่นั้น เป็นกระบวนการหลอมโดยการให้ความร้อนในระดับหนึ่งผ่านภาชนะ ทำให้พลาสติกเกิดการหลอมละลายเป็นของเหลวร้อน ผสมเข้ากับวัสดุชนิดอื่นๆ เช่น ทราย หิน หรือดินลูกรัง นั้นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่มาใช่แทนวัสดุอื่น ๆ เช่น อิฐบล็อก สำหรับการก่อสร้างบ้าน หรือ กระถางต้นไม้

ในการศึกษาครั้งนี้ บล็อกประสานจะแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 มีอัตราส่วนผสมโดยน้ำหนักดังนี้คือพลาสติก 1 ส่วน ใช้ทรายทะเล 1 ส่วน กลุ่มที่ 2 ใช้พลาสติก 1 ส่วน ดินลูกรัง 1 ส่วน กลุ่มที่3 ใช้พลาสติก 1 ส่วน หินกรวด 1 ส่วน กลุ่มที่4 พลาสติก 2 ส่วน ทรายทะเล 1 ส่วน กลุ่มที่ 5 พลาสติก 2 ส่วน ทรายทะเลและหินกรวดอย่างละ 1 ส่วน กลุ่ม6 พลาสติก 2 ส่วน หินกรวดและดินลูกรังอย่างละ 1 ส่วน กลุ่มที่7 พลาสติก 3 ส่วน ทรายทะเล หินกรวด และดินลูกรังอย่างละ 1 ส่วน