การศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวเจ้าและไคโตซานในการขึ้นรูปแคปซูลยา ที่เสริมประสิทธิภาพด้วยสารแอนโทไซยานิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มัลลิกา บุรีแสง, กัณญามาศ วงวิราช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐพัชร์ เพ็ชรศรีกุล, สุวดี สารพันธ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันมีการผลิตเภสัชภัณฑ์ออกมาในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของตัวยาเพื่อรักษาคุณภาพของตัวยา ซึ่งแคปซูลยาเป็นหนึ่งรูปแบบที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเจลาตินวัตถุดิบหลักที่ใช้ในผลิตแคปซูลยา ซึ่งเจลาตินมีข้อจำกัดในเรื่องของความชื้น ความเปราะ และแตกง่าย ทางผู้จัดทำจึงสนใจที่จะศึกษาอัตราส่วนของแป้งข้าวเจ้า ไคโตซาน และแป้งมันสำปะหลังในการขึ้นรูปแคปซูลยาที่เสริมประสิทธิภาพด้วยสารแอนโทไซยานิน เพื่อลดอัตราการผ่านของแสงที่จะเข้าไปยังตัวยาภายใน และทดสอบประสิทธิภาพของแผ่นฟิล์มและแคปซูลยา จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนของไคโตซานต่อแป้งข้าวเจ้าต่อแป้งมันสำปะหลัง 70:20:10 และใช้สารแอนโทไซยานินร้อยละ 10 โดยปริมาตร เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมในการขึ้นรูปแคปซูลยา ซึ่งมีความหนา 0.093 มิลลิเมตร ความชื้นร้อยละ 8.22 ค่าการละลายน้ำร้อยละ 16.15 และมีอัตราการย่อยสลายทางชีวภาพภายใน 12 ชั่วโมงร้อยละ 26.85 จากการศึกษาพบว่าแคปซูลที่ขึ้นรูปได้มีความชื้นและความหนาใกล้เคียงกับแคปซูลที่จำหน่ายตามท้องตลาดมีความชื้นประมาณร้อยละ 10 - 20 และความหนาประมาณ 0.09 - 0.10 มิลลิเมตร อีกทั้งแคปซูลยาจากแป้งข้าวเจ้าและไคโตซานที่เสริมประสิทธิภาพด้วยสารแอนโทไซยานินที่พัฒนาได้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไวต่อแสงได้