ตัวอย่างแอปพลิเคชันคัดกรองอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิวกร ศิริปูน, พิมมาดา อินสุวรรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาตัวอย่างแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในการรับประทานอาหารให้สามารถเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมได้