กระดาษซับน้ำมันจากผักตบชวา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วรัญชลี กันธิวงศ์, ยศยา นันทรัตน์ติกุล, ณัฏฐณิชา วาเล็กบุตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา โชติคณากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาเรื่องกระดาษซับน้ำมันจากผักตบชวามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับน้ำมันของกระดาษที่ทำจากผักตบชวา และกระดาษซับน้ำมันที่มีตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อนำไปประยุกต์ใช้แทนกระดาษซับน้ำมันทั่วไปที่ทำจากสารเคมีได้ โดยแบ่งวิธีการทดลองออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทำกระดาษจากผักตบชวาโดยน้ำแป้งเปียกมาเป็นวัตถุประสานของการทำกระดาษ และการศึกษาหาประสิทธิภาพในการดูดซับน้ำมันของกระดาษที่ทำจากผักตบชวาและกระดาษซับน้ำมันทั่วไปโดยนำกระดาษทั้งสองชนิดหย่อนลงไปใน บีกเกอร์ที่มีน้ำมันปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากันจนตามจำนวนที่จัดเตรียมไว้ จากนั้นนำน้ำมันที่เหลือมาวัดปริมาตรและบันทึกผลการทดลอง