กระดาษจากเศษไส้ดินสอ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤติยา วรรณโวหาร, ธัญญเรศ ศรีวิชัย

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จริยา โชติคณากุล, ฐิติกร หล้าวงศ์ษา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไส้ดินสอคือส่วนของเนื้อไม้ที่เราเหลาทิ้งไปซึ่งเนื้อไม้นี้เป็นขยะที่ทุกคนมองข้ามถึงแม้จะเล็กน้อยแต่เมื่อนำมารวมกันแล้วก็สามารถสร้างสิ่งใหม่ๆได้ เราจึงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนเศษขยะจากไส้ดินสอมาเป็นกระดาษจากไส้ดินสอ