การกำจัดไอออนโลหะหนักในน้ำด้วยเถ้ากระดูกหมู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นาริศา พันธุ์สวัสดิ์, สรัลชนา สุปินะ, ปฑิตตา ลือพรมมาศ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา กุณาบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์